در این بسته با هیچ محتوای تکراری و قدیمی مواجه نخواهید شد. چرا که تمامی محتوای این بسته در 42 کلاکت توسط مبتکر بسته ابداع شده است. محتوایی نوین وکارآمد که بتوانید در هر موقعیتی که هستید و با هر فردی که صحبت میکنید بتوانید از آن استفاده کنید.