اگر بتوانید هر روز به مدت 1 ساعت با بسته مهندس زبان به یادگیری و تمرین مکالمه انگلیسی بپردازید؛ تضمین میکنیم که بتوانید در مدت زمان 3 ماه کاملا به مکالمه انگلیسی مسلط شوید .