در بسته مهندس زبان، آموزش مکالمه انگلیسی با متدولوژی نوین و متمایز ECE است. در این روش آموزش مکالمه زبان انگلیسی به روشی مهندسی شده انجام میشود. این روش همیشه به روز است و هیچگاه کاربرد خود را از دست نخواهد داد.